e0171573_2235514.jpg
震災後の熊本城写真(2017年2月かさこ撮影)

2016年4月14日 21時26分ごろ:震度7
2016年4月14日 22時07分ごろ:震度6
2016年4月15日 0時03分ごろ:震度6
2016年4月16